ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на понуди за продажба на 100% удел во сопственост на Реплек АД Скопје кој го поседува како единствен содружник во Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Скупи број 1 во Скопје

РЕПЛЕК АД

Историјат

Од веледрогерија или друштво за медицинско снабдување, увоз и извоз основано во 1945, кое во тоа време претставуваше синоним за работењето со лекови, медицински помагала и медицинска опрема, преку постепено развивање и ширење на своите активности и истовремено користење на искуството, знаењето и хармонизација на работењето со условите на пазарот, денес, после 71 година, РЕПЛЕК АД со помош на сопствени ресурси и капитал, прерасна во една од поголемите фармацевтски компании во земјата.

Финансиски извештаи

Прочитајте повеќе за годишните финансиски извештаи…

Годишни собранија

Прочитајте повеќе за годишните собранија на акционери…

Годишно собрание на акционери 2022

» Информација поврзана со работењето на Реплек Маркет ДООЕЛ

» Извештај за работа на надзорен одбор

» Извештај за усвојување на консолидирана годишна сметка

» Јавен повик

» Обрасци за годишно собрание

» Упатство

» Предлог одлуки

» Одлуки од собрание на акционери 2022

» Податоци за предложен кандидат за член на надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје

Годишно собрание на акционери 2021

» Известување до акционери за продолженото собрание

» Дополнително известување

» Известување за одржување на продолжната седница на Собрание на акционери

» Известување

» Податоци за предложени кандидати за членови на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје

» Јавен повик

» Обрасци за продолжување на собранието

» Обрасци

» Упатство за годишно собрание

» Предлог одлуки

 

» Одлуки од собрание на акционери 2021

Второ собрание на акционери 2021

» Јавен повик

» Обрасци

» Упатство

» Предлог одлуки

 

» Одлуки од собрание на акционери 2021

» Резултати од гласање

» Известување за оставка на член на надзорен одбор

Годишно собрание на акционери 2020

» 06.04.2020 – Известување за одржување на Собрание на акционери

» 30.03.2020 – Известување за одложување на Собрание на акционери

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Податоци за членови на надзорен одбор

» Упатство за годишно собрание

» Одлуки од собрание на акционери 2020

» Резултати од гласањето на собранието 2020

» Извештај за работа на надзорниот одборна Реплек АД Скопје за 2019 година

Годишно собрание на акционери 2019

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2019

» Резултати од гласањето на собранието 2019

» Извештај за работа на надзорниот одборна Реплек АД Скопје за 2018 година

Годишно собрание на акционери 2018

» Јавен повик

ВАЖНО: Се молат сите акционери на кои што ќе им биде исплатена дивиденда, а немаат доставено трансакциска сметка, тоа да го сторат во најкраток можен рок лично или преку е-маил адреса replek@replek.com.mk, наведувајќи го името, презимето, бројот на трансакциска сметка и ЕМБГ на акционерот!

Напомена: Трансакциската сметка мора да биде лично на акционерот!

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2018

» Резултати од гласањето на собранието 2018

Годишно собрание на акционери 2017

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2017

» Резултати од гласањето на собранието 2017

Годишно собрание на акционери 2016

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2015

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2015
» Резултати од гласањето на собранието 2015

Работни часови

Пон. – Пет. / 8.00 – 16.00